กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายสายัน กิจมะโน
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สนง.ปภ.นครศรีธรรมราช

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
4/11/2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องตัดถ่างระบบไฮดรอลิคชนิดไร้สาย ขนาดแรงดันไม่น้อยกว่า 720 บาร์ต้นกำลังขับไฮดรอลิค จากระบบไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด งบประมาณ 3,300,000.- บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)
1/8/2565
ประกาศขายทอดตลาด
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13189 ครั้ง