กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายสายัน กิจมะโน
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศภัยพิบัติ

xxxxxxxxxxxxxxxxx

กลุ่ม
22/12/2565
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือฯ ภัยอื่นๆ
22/12/2565
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือฯ (วาตภัย)
22/12/2565
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือฯ (อุทกภัย)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8330 ครั้ง