กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

 
เป้าประสงค์
       (1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนมากขึ้น 
        (2) ประเทศไทยมีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        (3) ประเทศไทยมีระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 
        (4) การจัดการสาธารณภัยในระดับประเทศมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูง 
        (5) หน่วยงานเครือข่ายในระดับพื้นที่มีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        (6) ลดความสูญเสียจากภัยที่เกิดในระดับพื้นที่ 
        (7) ผู้ประสบภัยสามารถดำรงชีวิตได้ในขณะที่เกิดภัย และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ ตามปกติหลังจากเกิดภัย
        (8) พื้นที่และ/หรือ โครงสร้างพื้นฐานได้รับการฟื้นฟู

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 616 ครั้ง